Custom fact packages does not show up in a column

Hi All,

I setup a custom fact to display the list of packages. It displays nicely
with a facter command, but does not show up
right in the foreman gui. Any suggestion how to fix the view?

facter -p packages

[root@ip-172-31-7-124 ~]# facter -p packages
tfm-rubygem-passenger-native-libs 4.0.18-9.11.el7
gnutls 3.3.8-14.el7_2
filesystem 3.2-20.el7
ntpdate 4.2.6p5-22.el7.centos.2
net-tools 2.0-0.17.20131004git.el7
libndp 1.2-4.el7
tzdata 2016a-1.el7
libtiff 4.0.3-14.el7
xz-libs 5.1.2-12alpha.el7
jansson 2.4-6.el7
libsepol 2.1.9-3.el7
cloud-init 0.7.5-10.el7.centos.1
info 5.1-4.el7
popt 1.13-16.el7
kernel 3.10.0-327.10.1.el7
nss-util 3.19.1-4.el7_1
tuned 2.5.1-4.el7_2.2
gawk 4.0.2-4.el7
chrony 2.1.1-1.el7.centos
sqlite 3.7.17-8.el7
parted 3.1-23.el7
libffi 3.0.13-16.el7
selinux-policy-targeted 3.13.1-60.el7_2.3
libattr 2.4.46-12.el7
passwd 0.79-4.el7
libnl3 3.2.21-10.el7
tar 1.26-29.el7
lua 5.1.4-14.el7
puppetlabs-release-pc1 1.1.0-2.el7
libcap-ng 0.7.5-4.el7
gpg-pubkey 7dfe6fc2-57cd589f
findutils 4.5.11-5.el7
ruby-libs 2.0.0.598-25.el7_1
file 5.11-31.el7
rubygem-bigdecimal 1.2.0-25.el7_1
nss-softokn 3.16.2.3-13.el7_1
rubygems 2.0.14-25.el7_1
libgomp 4.8.5-4.el7
rubygem-multi_json 1.10.1-3.el7
libedit 3.0-12.20121213cvs.el7
rubygem-kafo_parsers 0.1.2-1.el7
slang 2.2.4-11.el7
foreman-selinux 1.13.0-1.el7
libdaemon 0.14-7.el7
centos-release-scl 2-2.el7.centos
ethtool 3.15-2.el7
rh-ruby22-runtime 2.0-6.sc1.el7
dmidecode 2.12-9.el7
rh-ruby22-rubygem-psych 2.0.8-12.el7
less 458-9.el7
rh-ruby22-rubygems 2.4.5-12.el7
vim-minimal 7.4.160-1.el7
sclo-ror42-rubygem-rack 1.6.2-2.el7
tcp_wrappers 7.6-77.el7
tfm-rubygem-net-ldap 0.15.0-1.el7
mozjs17 17.0.0-12.el7
sclo-ror42-rubygem-i18n 0.7.0-3.el7
kmod-libs 20-5.el7
sclo-ror42-rubygem-tzinfo 1.2.2-2.el7
krb5-libs 1.13.2-10.el7
tfm-rubygem-ruby2ruby 2.1.3-4.el7
python-libs 2.7.5-34.el7
tfm-rubygem-little-plugger 1.1.3-21.el7
cracklib 2.9.0-11.el7
tfm-rubygem-http-cookie 1.0.2-1.el7
dbus-python 1.1.1-9.el7

foreman gui: (attached png)

Here is the script I used to generate the fact

(using the code
from Create Puppet Facts with Package Versions)

cat lib/facter/packages.rb

version = Facter::Util::Resolution.exec("rpm -qa --queryformat '[%{NAME}
%{VERSION}-%{RELEASE}\n]'")

Facter.add(:packages) do
setcode do
packages = {}

version.each_line do |package|
  package_name = "#{package.split[0]}".gsub('-','_')
  package_version = "#{package.split[1]}"
  packages[package_name] = package_version
end

end
end

Any suggestion on a fix is really appreciated!

Thanks