katello-4.2-rpm-pipeline 7 failed

Katello 4.2 pipeline failed:

https://ci.theforeman.org/job/katello-4.2-rpm-pipeline/7/

foreman-pipeline-katello-4.2-centos8-upgrade (failed)
foreman-pipeline-katello-4.2-centos7-upgrade (failed) (remote job)