katello-nightly-rpm-pipeline 757 failed

Katello nightly pipeline failed: