katello-nightly-rpm-pipeline 758 failed

Katello nightly pipeline failed: