katello-nightly-rpm-pipeline 804 failed

Katello nightly pipeline failed:

foreman-pipeline-katello-nightly-centos8-install (failed)
foreman-pipeline-katello-nightly-centos7-install (failed)
foreman-pipeline-katello-nightly-centos7-upgrade (failed)