katello-nightly-rpm-pipeline 812 failed

Katello nightly pipeline failed:

https://ci.theforeman.org/job/katello-nightly-rpm-pipeline/812/

foreman-pipeline-katello-nightly-centos8-install (failed)
foreman-pipeline-katello-nightly-centos7-install (failed)
foreman-pipeline-katello-nightly-centos7-upgrade (failed)