Release Meeting Notes 11/7

  • Foreman
  • Katello
    • Push a katello-installer RC 2.1
    • RC2 Announcement tomorrow