katello-4.3-rpm-pipeline 12 failed

Katello 4.3 pipeline failed:

https://ci.theforeman.org/job/katello-4.3-rpm-pipeline/12/