katello-4.9-rpm-pipeline 1 failed

Katello 4.9 pipeline failed:

https://ci.theforeman.org/job/katello-4.9-rpm-pipeline/1/