katello-master-package-release 1372 failed

katello package release pipeline failed: