katello-nightly-rpm-pipeline 1200 failed

Katello nightly pipeline failed:

https://ci.theforeman.org/job/katello-nightly-rpm-pipeline/1200/

foreman-pipeline-katello-nightly-centos8-stream-upgrade (failed) (remote job)
foreman-pipeline-katello-nightly-centos8-stream-install (failed) (remote job)
foreman-pipeline-katello-nightly-centos7-install (failed) (remote job)
foreman-pipeline-katello-nightly-centos7-upgrade (passed) (remote job)