katello-nightly-rpm-pipeline 168 failed

Katello nightly pipeline failed:

https://ci.theforeman.org/job/katello-nightly-rpm-pipeline/168/

foreman-katello-upgrade-nightly-test (failed)
foreman-katello-nightly-test (passed)