katello-nightly-rpm-pipeline 759 failed

Katello nightly pipeline failed: