Release meeting notes 2020-08-10

Foreman:

Katello:
@iballou starting the release train for Katello 3.16 GA soon