Release team meeting agenda 2021-11-15

Foreman 3.1 (TODO)

  • Status of RC1

Katello 4.3.0

Katello 4.2.1

Other business